Merj Tenni! Transparency International korrupcióellenes jogsegélyszolgálat

Közérdekű bejelentés

A közérdekű bejelentés egy igen régi jogintézménye a magyar jogrendszernek, még 1977-ben hoztak róla törvényt, amit azóta hatályon kívül helyeztek. Néhány rendelkezése a törvénynek azonban ma is hatályos, még ha nem is könnyű megtalálni. A közigazgatás logikája szerint a hatósági ügyeinket közigazgatási eljárásban tudjuk elintézni, amelynek a szabályait egy törvény tartalmazza. Vannak azonban olyan ügyeink, amelyek nem tartoznak semmiféle bevett közigazgatási eljárásba, ám mégis hivataloktól várjuk, hogy intézkedjenek, erre szolgál a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás. Ha valamilyen korrupciós eseményre gyanakszik és egy hatósághoz erről szeretne bejelentést tenni (de büntető feljelentést), akkor közérdekű bejelentés megfelelő forma lehet. Gyakran az egyes állami szerveknek nincs is kidolgozott eljárásrendjük az ilyen korrupcióval kapcsolatos bejelentések elintézésére és automatikusan ezt az eljárást alkalmazzák.

Hol és hogyan tehetek bejelentést, ha korrupciós eseménnyel találkozom?

Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – fordulhat bármilyen állami szervhez. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni. Ha a panaszt, illetőleg a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda át kell tenni. Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell.

Mikor indul eljárás és hogyan zajlik? Kapok-e valamilyen értesítést a vizsgálatról?

A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost (bejelentőt) a panasz (bejelentés) beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Az eljárásra jogosult szerv a panaszost, illetőleg a közérdekű bejelentőt meghallgathatja, ha azt a panasz, illetőleg bejelentés tartalma szükségessé teszi.

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszost, illetőleg bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell
a) a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről;
b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről;
c) az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá
d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

Érhet-e bármiféle hátrány a bejelentés miatt?

A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.